dousem

T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Doğuş Üniversitesi arasında oluşturulan "Staj İşlemleri İşbirliği Protokolü" kapsamında DOUSEM bünyesinde açılan "Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı


 

kurumsal-iletsim


 

WhatsApp Image 2024-07-01 at 09.37.51

Tarih: Sertifika Programının eğitimi 8.7.2024-12.7.2024 tarihleri arasında 10 modül şeklinde düzenlenecektir. Toplam 30 saatten oluşan eğitime %70 oranında / 21 saat katılan katılımcılara Katılım Sertifikası, bu belirlenen orandan daha az katılan katılımcılara ise Katılım Belgesi verilecektir.

Koordinatör: Öğr. Gör. Merve Bilen Demirkol

Sorumlusu: Öğr. Gör. Ecem Taneri

Yer: B2-45

Amacı:  Kurumsal İletişim ve Sağlık İletişimi alanlarında mesleki gelişime katkı sağlamaktır.

 

1. Kurumsal İletişim – 3 saat (Öğr. Gör. Ecem Taneri)

Eğitimin Amacı: Kurumsal İletişim kavramı, kurum içi yönetim açısından önemi, kurum içinde uygulanan iletişim modelleri hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi. Bu kapsamda kullanılan metinlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurların katılımcılara kazandırılması

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

- Kurumsal İletişim nedir?

- Kurumsal İletişim modelleri

- Kurum içi iletişimde kullanılan yöntemler

- Kurum içi iletişimde kullanılan araçlar

- Kurum içi iletişimde kullanılan araçlar için metin ve içerik hazırlama

2. Sağlık İletişimi – 3 Saat (Öğr. Gör. Tuba Yalçın)

Eğitimin Amacı:Sağlık hizmetleri sunumunda hasta, hasta yakınları, engelli bireyler ve özel durumlarda etkili iletişim kurma, sağlık kurumlarında örgütsel iletişim ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak.

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

- Sağlık İletişiminin Kapsamı

- Sağlık Kurumlarındaki Kurumsal İletişim Birimleri

- Sağlık Kurumlarında Etkili İletişim

- Sağlık İletişiminin Zorlukları

- Bazı Özel Durumlarda İletişim

- Hasta Profilleri-Hasta Tipleri

3. Bilgi Güvenliği – 3 saat (Öğr. Gör. Sakın Can)

Eğitimin Amacı: Çalışanların ve kullanıcıların bilgi güvenliği tehditleri ve riskleri hakkında bilinçlenmesini sağlamak. Bu, sosyal mühendislik saldırıları, zararlı yazılımlar ve diğer yaygın tehditler konusunda farkındalık kazanılmasını amaçlar.

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

- Bilgi Güvenliğinin Amacı

- Herkes Bilgi Güvenliğinden Sorumludur

- Saldırı Kaynakları

- Neden Saldırılarla Karşılaşıyoruz?

- Kullanıcı Farkındalığı

- Parola Güvenliği

- Bilgisayar Kullanırken Dikkat Edilecek Temel Noktalar

- Yazılım Yükleme - Güncelleme

- Donanım Ekleme

- Yazıcı Kullanımı

- Dosya Erişim ve Paylaşımı

- Taşınabilir Medya Güvenliği

- Taşınabilir Bilgisayar ve Mobil Cihaz Güvenliği

- E-Posta Güvenliği

- E-Posta Güvenliği- Taklit E-Postalar

- Kötü Niyetli Yazılımlar

- Kötü Niyetli Yazılımlar-Önlemler

- Sosyal Mühendislik

- Sosyal Mühendisliğe Karşı Önlemler

- Sosyal Medya Kullanımı

4. Hasta, Hasta Yakını ve Sağlık Personeli İletişimi – 3 saat (Öğr. Gör. Tuba Yalçın)

Eğitimin Amacı: Sağlık personelinin hasta ve yakınlarıyla iletişim sürecinde, hizmet verdiği bireyi ve sorunu tanımak, nasıl bir yardıma ihtiyacı olduğunu belirlemek, bireyin tedaviye uyum sürecini ve buna bağlı klinik sonuçları önemli ölçüde etkilemesini sağlamak.

Eğitimin Kapsamı:Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

- Hasta Ve Sağlık Personeli İletişimi

- Hasta Yakını İle İletişim

- Özel Hastalar Ve Yakınlarıyla İletişim

- Diğer İletişim Engellilerle İletişim

5. Örgütsel Davranış 1 – 3 saat (Dr. Öğr. Üyesi Özden İbrahimağaoğlu)

Eğitimin Amacı: Bireylerin örgütsel davranış ile ilişkili olan değer hedefli işletmecilik hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmek için değer yaratmak zorunda olduklarını kavratarak soyut/somut değerlerle değer hedefli işletmeciliği öğretme, güncel teoriler ve bakış açılarıyla yönetim uygulamaları ile değer hedefli işletmeciliğin temel kavramlarını öğretmek, değer hedefli işletmecilik altyapısının kavranmasını sağlayarak istek ve ihtiyaçların günümüzde en doğru şekilde nasıl karşılanabileceğini göstermek, örgütlerdeki çatışma ve çözüm yollarını irdelemek, işletme ve örgütsel davranış alanındaki yeni gelişmeleri izleyebilen ve değerlendirebilen yetkinliğe sahip bireyleri bilinçlendirmektir.

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

- İşletme Amaçları

- Örgütsel Davranışa Giriş

- İş gören Moral ve Motivasyonu

- İş ve Yaşam Tatmini

- Liderlik

- Yenilikçilik ile Yaratıcılık

- SWOT Analizi

- Örgütsel Çatışma ve Yönetimi

- Örgütsel Değişim

- Örgütsel Stres ve Yönetimi

- Örgüt Kültürü

- Örgütsel İletişim

6. Kriz Yönetimi – 3 saat (Öğr. Gör. Tuba Yalçın)

Eğitimin Amacı: Sağlık kurumlarında aktif rol alan (başhekim, başhekim yardımcıları, müdür, müdür yardımcıları, başhemşire, başhemşire yardımcıları, sorumlu hemşireler ve diğer idari personel gibi) sağlık sektörü yöneticilerinin kriz yönetimine ilişkin bakış açılarını ortaya konulmasını sağlamak.

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı, sağlık hizmetlerinin sunumunda kriz durumları ve kriz iletişimi konusunu kapsamaktadır.

7. KVKK Eğitimi – 3 saat (Öğr. Gör. Sakın Can)

Eğitimin Amacı: Bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve uyum gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu gerekliliklere uygun hareket etmeyi amaçlar.

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

Kişisel Verilerin Korunması Kanun İncelemesi

o Kişisel Veri ve Hassas (Özel Nitelikli) Veri Tanımı

o Kişisel Verilerin İşlenmesi

- Genel İlkeler

- Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve Açık Rıza

- Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

- -Kişisel Verilerin Aktarılması, Hak ve Yükümlülükler

- Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

- İlgili Kişinin Hakları

- Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

- Suçlar/Kabahatler

-İstisnalar

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Konuları

o Veri Tabanları ve Veri Varlıkları

o Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

o Veri Toplama ve İşleme

o Veri Anonimleştirme

o Veri Paylaşımı

8. Örgütsel Davranış 2 – 3 saat (Dr. Öğr. Üyesi Özden İbrahimağaoğlu)

Eğitimin Amacı: Bireylerin örgütsel davranış konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak temel, tanıtıcı, işleyiş ve süreçler hakkında öğretici bilgiler sunmak, örgüt çalışanlarının ve örgütlerdeki formal ve informal grupların, genel olarak örgütün davranışlarını, bu davranışlarının altındaki etmenleri, bireylere bireysel ve örgütsel davranışları inceleme ve değerlendirme yöntemlerini öğretmek, iş yaşamında detaylarıyla bu alan hakkında muhakeme sahibi olmalarını ve uzmanlaşmalarını sağlamak, dijital dönüşüm ve pandemi (COVID 19) ile sağlık sektöründe örgütsel davranışa odaklanmak, örgütsel davranış alanında tavsiye edilen filmler ve kitap önerilerinde bulunarak farkındalığı arttırmak, kısa videolar ve filmlerin gösterimi ile konularla ilgili pekiştirmeyi sağlamaktır

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

- Örgütsel Gruplar ile Takımlar

- Örgütsel Bağlılık

- Psikolojik Sözleşme

- Örgütsel Özdeşleşme

- Örgütsel Vatandaşlık

- Örgütsel Mobbing

- Örgütsel Sağlık

- Örgütsel Destek

- Örgütsel Güven

- Örgütsel Tükenmişlik

- Örgütsel Sinizm

- Örgütsel Sessizlik

- Dijital Dönüşüm ve Pandemi (COVID 19)

- Sağlık Sektörü ve Örgütsel Davranış

- Örgütsel Davranış Alanında Tavsiye Edilen Filmler/Kitap Önerileri

- Örgütsel Davranışta Kısa Video/Videolar/Filmler

9. Yapay Zeka – 3 saat (Öğr. Gör. Sakın Can)

Eğitimin Amacı: Çalışanların yapay zeka teknolojileri hakkında genel bir bilgiye sahip olmasını sağlamak ve yapay zekanın temel prensiplerini, uygulama alanlarını ve potansiyel faydalarının katılımcılara kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

- İnsan Beyni Nasıl Çalışıyor?

- Yapay Zeka Nedir?

- Yapay Zekanın Alt Dalları

- Yapay Zeka Çeşitleri

- Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları

- İşsizlik ve Yapay Zeka

- Sık Kullanılan Yapay Zeka Araçları

10. Sözsüz İletişim – 3 saat (Öğr. Gör. Ecem Taneri)

Eğitimin Amacı: Bu eğitimin amacı, beden dilinin iletişimdeki işlevine vurgu yapmak, beden dili kullanım şekilleri ve anlamlarını kavramak, sunum teknikleri hakkında pratik kazanmak, sunum sırasında panik ve stresi yönetmek için temel eğitimin verilmesidir.

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

- Sözsüz iletişim nedir?

- Beden dili kullanım ve anlamları

- Sunum teknikleri

- Sunum sırasında panik ve stres yönetimi

- Sunum içerik hazırlama teknikleri

 

Eğitim Programı 

TarihSaatEğitimciKonu
8 Temmuz 202410.00 - 13.00Öğr. Gör. Ecem TaneriKurumsal İletişim
8 Temmuz 202414.00 -17.00Öğr. Gör. Tuba YalçınSağlık İletişimi
9 Temmuz 202410.00 - 13.00Öğr. Gör. Sakın CanBilgi Güvenliği
9 Temmuz 202414.00 -17.00Öğr. Gör. Tuba YalçınHasta, Hasta Yakını ve Sağlık Personeli İletişimi
10 Temmuz 202410.00 - 13.00Dr. Öğr. Üyesi Özden İbrahimağaoğluÖrgütsel Davranış 1
10 Temmuz 202414.00 -17.00Öğr. Gör. Tuba YalçınKriz Yönetimi
11 Temmuz 202410.00 - 13.00Öğr. Gör. Sakın CanKVKK Eğitimi
11 Temmuz 202414.00 -17.00Dr. Öğr. Üyesi Özden İbrahimağaoğluÖrgütsel Davranış 2
12 Temmuz 202410.00 - 13.00Öğr. Gör. Sakın CanYapay Zeka Eğitimi
12 Temmuz 202414.00 -17.00Öğr. Gör. Ecem TaneriSözsüz İletişim